Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego

„Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego” to projekt który Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii realizuje od grudnia 2019 do listopada 2020 r. w partnerstwie z Fundacją Edukacji, Rozwoju i Innowacji z Krakowa.

Realizacja projektu jest finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pn. „DIALOG”.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie potencjału parków narodowych oraz kompetencji pracowników PN w odniesieniu do poprawy realizacji zadań we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić:

  • – wzmocnienie współpracy oraz podniesienie jakości komunikacji i wspólnego rozwiązywania problemów przez pracowników różnych parków narodowych,
  • – rozwój umiejętności planowania strategicznego, tworzenia misji i wizji parków narodowych przez dyrektorów oraz pracowników,
  • – stworzenie wspólnych rekomendacji środowiska parków narodowych odnośnie projektu nowej ustawy dot. parków narodowych
  • – poprawę współpracy parków narodowych w Polsce z interesariuszami zewnętrznymi, budowanie relacji z społecznością lokalną, turystami, biznesem, władzami lokalnymi,
  • – dostosowanie oferty uczelni wyższej do potrzeb rynku pracy generowanego przez parki narodowe w Polsce,
  • – wzmocnienie funkcjonowania parków narodowych w Polsce z otoczeniem, akademickim i naukowym, samorządowym oraz biznesowym
  • – uświadomienie wiedzy nt. wpływu otoczenia dalszego na stan zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego parków narodowych w Polsce.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie badań w parkach narodowych dot. ustawy centralizacja/decentralizacja, przeprowadzenie badań dot. kompetencji kadr parków narodowych, opracowanie wzorów dokumentów wdrożeniowych oraz materiałów edukacyjnych, a na koniec realizacji projektu organizację Konferencji upowszechniającej rezultaty.


Szanowni Państwo,

Celem realizowanego projektu było między innymi zdiagnozowanie i wskazanie pól wzmocnienia potencjału Parków Narodowych oraz kompetencji pracowników PN w odniesieniu do poprawy realizacji zadań we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dla osiągnięcia zakładanych celów zrealizowano kilka zadań, opartych o badania empiryczne, a mianowicie:

Badania ilościowe techniką CAWI wśród pracowników 20 parków narodowych (N=103) dotyczące stosunku do zapisów założeń projektu ustawy z 2019 roku o parkach narodowych.

–  Badania ilościowe techniką CAWI przedstawicieli otoczeni społeczno-gospodarczego parków narodowych  (N= 380) celem identyfikacji wzajemnych relacji i ich barier.

Badania jakościowe przeprowadzone w oparciu o pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z dyrektorami parków (N=12) oraz 8 wywiadów grupowych FGI (focus group interview)  pracowników parków (N=52) dotyczące samooceny zarządzania i relacji społeczno-zawodowych w strukturze wewnętrznej parku, luk kompetencji oraz budowania wizji i misji parków.

Uproszczona macierz interesariuszy G. Johnsona i K. Scholesa, która pozwoliła  dokonać podziału interesariuszy na cztery grupy: Interesariusze bardzo zainteresowani sytuacją w parku narodowym i mający bardzo duży wpływ (“kluczowi interesariusze”), do których koniecznie należy dotrzeć; Interesariusze bardzo zainteresowani sytuacją, lecz mający niewielki wpływ  (“potencjalni sojusznicy”), których należy przekonać do misji parku; Interesariusze mający bardzo duży wpływ na park, lecz niezainteresowani jego sytuacją ( “potencjalnie niebezpieczni”), którzy wymagają ciągłego kontaktu aby przekonać ich do działalności parku narodowego; Interesariusze niezainteresowani sytuacją i mający nań minimalny wpływ (“potencjalnie obojętni”).

Mapa 13 kompetencji społecznych pracowników parków,utworzona po identyfikacji luk kompetencyjnych pracowników parków narodowych, pozwalających w dalszej kolejności naokreślenie ram merytorycznych materiałów edukacyjnych, przewidzianych w projekcie. Zestawiono 13 kompetencji społecznych, cech osobowościowych. Wskazano na mapie kluczowe kompetencje społeczne, osobiste, menadżerskie oraz zawodowe.

Szczegółowe wyniki badań zawarte są poniżej w dwóch raportach dostępnych w wersji plików pdf

RAPORT I – badania ilościowe

RAPORT II – badania jakościowe


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej ma zaszczyt zaprosić na konferencję zamykającą realizację projektu „Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego”, realizowanego w ramach programu pod nazwą „Dialog” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa.

Konferencja ,,Zrównoważone zarządzanie parkami narodowymi” odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 roku o godz.10.00. w Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej ul. Zamkowa 1.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań dotyczących zarządzania parkami narodowymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym, kompetencji zarządczych oraz postaw pracowników wobec projektów legislacyjnych funkcjonowania parków narodowych. Dwa panele tematyczne pozwolą na żywą dyskusję i wymianę poglądów.

W gronie prelegentów znajdą się realizatorzy projektu, przedstawiciele parków narodowych oraz samorządu terytorialnego, eksperci.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej w dniu konferencji przewidujemy możliwość przeprowadzenia spotkania w formule hybrydowej. Osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu w sposób bezpośredni, prześlemy linki do połączenia się z nami online. W razie wystąpienia takiej sytuacji prosimy o zgłoszenie wraz z przesłaniem adresu e-mail, na który prześlemy stosowny link.

dr Marek Łabaj, prof. WSTiE

Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Program Konferencji Zrównoważone zarządzanie parkami narodowymi

Karta zgłoszeniowa konferencja Parki 05 11 2020


Szanowni Państwo

Każda grupa zawodowa powinna rozwijać swoją wiedzę oraz umiejętności. Kompetencje można i należy rozwijać, celowo kształtować oraz wzmacniać. Kompetencje nie są dane raz na zawsze – zaniedbywane, niepodlegające stymulacji oraz te, z których permanentnie i aktywnie nie korzysta się w działaniu, mają tendencję do wygasania, a nawet do zaniku. Dlatego należy stale edukować i dążyć do uczenia się przez całe życie, w celu wypracowania jak najwyższej jakości działań. W tym celu przygotowano dla kadry zarządzającej oraz pracowników parków narodowych zbiór materiałów edukacyjnych dot. kilku wybranych niezmiernie istotnych kompetencji zawodowych i interpersonalnych.

W ramach prowadzonych badań w projekcie udało się uzyskać informacje o potrzebach kadry zarządzającej oraz pracowników w zakresie kompetencji zespołów. Zidentyfikowane elementy z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych stanowią materiał będący podstawą opracowanych narzędzi.

Materiał składa się zarówno z części teoretycznej jako wprowadzenia do danego tematu, jak i części narzędziowej, praktycznej. Wszystkie części materiału można wykorzystać zarówno jako przykłady do szkoleń wewnętrznych jak i pracy własnej.

Podręcznik wdrożeniowy dla Parków Narodowych – Pobierz